Skip to main content

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.demisec.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DemiSec. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DemiSec is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij DemiSec.

Geen garantie op juistheid

DemiSec streeft naar een zo actueel mogelijke website. Hoewel aan alle pagina's van de website van Veranderwerkplaats de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wel stellen we het erg op prijs als u onjuistheden aan ons doorgeeft. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden?

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. DemiSec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.demisec.nl op deze pagina.